Dane Osobowe

Dane Osobowe – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (U.E.)2016/679 z dnia 27.04.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) informujemy że przysługują Pani / Panu prawa jak poniżej związane z faktem przetwarzania przez firmę Kamil Sapeta KMKS, NIP 754-124-39-24, REGON 281082483 z siedzibą 11-034 Gryźliny, ul. Porzeczkowa 1, Pani/Pana danych osobowych.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Kamil Sapeta KMKS, NIP 754-124-39-24, REGON 281082483 z siedzibą 11-034 Gryźliny, ul. Porzeczkowa 1

2) Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

e) na Pani / Pana żądanie przed zawarciem umowy aby zrealizować cele wskazane w punkcie 3.

3) Celem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest świadczenie usług doradztwa, usług szkoleniowych, usług audytu z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji i innych podobnych usług z tego zakresu.

4) Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (np. przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Pani / Pana fakturą VAT. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy o świadczenie usług wskazanych w ust. 3, jak również uniemożliwia wystawienie faktury.

5) Pani / Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji marketingowej w szczególności informowania Pani / Pana o zbliżających się terminach szkoleń, okresowych audytów, i innych istotnych wydarzeniach w związku ze świadczonymi przez Administratora usługami. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest udzielona przez Panią / Pana dobrowolna, wyrażona w formie pisemnej osobna zgoda, którą w każdej chwili może Pani / Pan wycofać.

6) Informujemy, że ma Pani / Pan prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych, które Pani / Pana dotyczą na podstawie art. 15 Rozporządzenia

b) sprostowania danych, które Pani / Pana dotyczą na podstawie art. 16 Rozporządzenia

c) usunięcia danych , które Pani / Pana dotyczą na podstawie art. 17 Rozporządzenia

d) ograniczenia przetwarzania danych, które Pani / Pana dotyczą na podstawie art. 18 Rozporządzenia

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które Pani / Pana dotyczą na podstawie art. 21 Rozporządzenia

f) przenoszenia danych, które Pani / Pana dotyczą na podstawie art. 20 Rozporządzenia

7) W przypadkach, gdy Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art 6 ust. 1 lit.a) Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do wycofania udzielonej przez Pani / Pana zgody w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w okresie przed jej cofnięciem.

8) Informujemy, że Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia dla Pani / Pana usług, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.

9) Informujemy, że Pani / Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

a) organom władzy publicznej w ramach zakresu sprawowanej przez nie władzy oraz uprawnień a także nałożonych w związku z tym na Administratora obowiązków.

b) Firmom księgowym współpracującym z Administratorem,

c) Kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem,

d) Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Administratorem,

e) Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Administratora,

f) Firmom pocztowym i kurierskim

10) Informujemy, że ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.

11) W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem przez adres mailowy kontakt@danebezpieczne.pl

Przejdź do strony głównej

Poznaj nas bliżej

Zapraszamy! ABI Olsztyn Audyty RODO Szkolenia RODO Dokumenty Przetwarzanie danych osobowych